Stanovy spolku Studentská mediace Praha, z. s.

Členská schůze se dnešního dne dohodla na změně stanov spolku s názvem Studentská mediace Praha, z. s. a přijala, v souladu s ust. § 218 ve spojení s ust. § 222 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), znění těchto stanov (dále jen „Stanovy“):

1. Základní ustanovení

1.1. Název spolku zní „Studentská mediace Praha, z. s.“ (dále jen „Spolek“).

1.2. Spolek je zapsaným spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. občanského zákoníku.

1.3. Sídlem Spolku je Praha.

1.4. Spolek je založen jako dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které sdružuje osoby se zájmem o mediaci.

2. Základní účely a formy činnosti Spolku

2.1. Základním účelem Spolku je:

(a) zřídit a provozovat studentské mediační centrum, které bude vytvářet zázemí pro rozvoj mediačních a negociačních znalostí a praktických dovedností;

(b) podporovat studenty vyjíždějící na mediační a negociační soutěže a konference.

2.2. Pro dosažení základního účelu a poslání bude Spolek především:

(a) organizovat studentská setkání, semináře, konference, letní školy a další projekty;

(b) spolupracovat s odborníky z mediační praxe;

(c) směřovat k přípravě na zkoušky zapsaného mediátora;

(d) vytvářet příležitosti účastnit se reálných mediací;

(e) podílet se na prohloubení teoretických a praktických dovedností studentů;

(f) informovat o jednotlivých mediačních a negociačních soutěžích, předávat know-how a sdružovat zájemce o tyto soutěže;

(g) rozšiřovat povědomí o mediaci, negociaci a jejich různých stylech.

2.3. Shora definovaného účelu činnosti Spolku bude Spolek dosahovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito Stanovami.

3. Členství ve Spolku

3.1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Členem Spolku může být také právnická osoba.

3.2. Podmínkou vzniku členství ve Spolku je:

(a) podání přihlášky Předsednictvu;

(b) udělení souhlasu žadatele o členství se zpracováním osobních údajů;

(c) schválení přihlášky Výborem.

3.3. Přihláška žadatele o členství ve Spolku musí obsahovávat minimálně tyto údaje:

(a) jméno a příjmení či název žadatele;

(b) adresu trvalého bydliště nebo sídlo žadatele;

(c) telefonické a e-mailové spojení;

(d) datum přihlášky;

(e) souhlas se zpracováním osobních údajů;

(f) podpis žadatele či osoby oprávněné jednat za žadatele – právnickou osobu.

3.4. Členství ve Spolku vzniká dnem, kdy Výbor rozhodne o přijetí žadatele. Výbor rozhodne o přijetí či nepřijetí žadatele o členství ve Spolku na základě jeho přihlášky podané Předsednictvu. Předsednictvo do 5 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí vyrozumí žadatele a případně provede změny v evidenci členů. Na členství ve Spolku není právní nárok.

3.5. Členství ve Spolku zaniká:

(a) doručením písemného oznámení o vystoupení Předsednictvu;

(b) jednomyslným rozhodnutím Výboru o vyloučení pro hrubé porušení povinností člena Spolku podle těchto Stanov nebo podle obecně závazných právních předpisů;

(c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého v případě fyzického člena Spolku, případně zánikem člena Spolku, který je právnickou osobou, a to dnem takovéto právní skutečnosti;

(d) zánikem Spolku.

3.6. Výbor vede seznam členů, do kterého se zapisují údaje uváděné v členské přihlášce dle čl. 3.3. Stanov a data vzniku a zániku členství.

4. Vymezení práv a povinností člena Spolku

4.1. Člen Spolku je oprávněn zejména:

(a) volit orgány Spolku;

(b) být volen do orgánů Spolku v případě, že splňuje zákonné podmínky a podmínky dle Stanov;

(c) vyjadřovat se k činnosti Spolku, předkládat orgánům Spolku návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku a vyžadovat ke svým připomínkám a návrhům stanoviska orgánů Spolku, ledaže to po orgánech Spolku nelze spravedlivě požadovat;

(d) v případě sporu požádat Kontrolní komisi (je-li zřízena) o zajištění mediace se členem Spolku, ledaže to po orgánech Spolku nelze spravedlivě požadovat.

4.2. Člen Spolku je povinen zejména:

(a) respektovat rozhodnutí orgánů Spolku;

(b) seznámit se se Stanovami, respektovat tyto Stanovy, jiná pravidla, usnesení orgánů a obyčeje Spolku;

(c) aktivně se podílet na činnosti Spolku;

(d) plnit své závazky vůči Spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou nebo jednostranným příslibem;

(e) chovat se k ostatním členům Spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.;

(f) sdělovat ke své osobě Výboru bez zbytečného odkladu změny údajů uvedených v přihlášce;

(g) platit členský příspěvek ve výši stanovené Výborem pro daný kalendářní rok.

5. Organizační struktura a orgány

5.1. Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto Stanov.

5.2. Orgány Spolku jsou:

(a) Členská schůze;

(b) Výbor;

(c) Předsednictvo;

(d) Kontrolní komise.

6. Členská schůze

6.1. Členská schůze, kterou tvoří všichni členové Spolku, je nejvyšším orgánem Spolku.

6.2. Členskou schůzi svolává kterýkoli ze členů Předsednictva na základě aktuální potřeby, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost Výboru, nebo z podnětu alespoň 3/5 členů Spolku.

6.3. Předsednictvo svolá Členskou schůzi z vlastního podnětu nejpozději den před uplynutím jednoho roku od konání poslední Členské schůze.

6.4. Nesvolá-li Předsednictvo Členskou schůzi dle bodu 6.3. nebo do 14 dnů od obdržení podnětu od 3/5 členů Spolku dle bodu 6.2., může Členskou schůzi svolat kterýkoliv člen Spolku.

6.5. Členská schůze se svolává alespoň 14 dní před jejím konáním, rozesláním písemné pozvánky v elektronické podobě na e-mail vedený v členské evidenci, s uvedením alespoň data, času, místa konání a programu. Program může být dále měněn usnesením Členské schůze na místě, zúčastní-li se Členské schůze všichni členové Spolku. Ten, kdo Členskou schůzi svolal je Svolatel Členské schůze. Pokud se Svolatel Členské schůze sám nezúčastní, může písemně pověřit kteréhokoliv člena Spolku k výkonu této funkce. Nestane-li se tak, jeho funkci převezme člen Spolku, který se Členské schůze zúčastní a jeho příjmení, případně jméno je první v abecedě.

6.6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů Spolku.

6.7. Do působnosti Členské schůze patří:

(a) volit a odvolávat členy Výboru a Kontrolní komise ze členů Spolku;

(b) měnit Stanovy;

(c) brát na vědomí zprávy orgánů Spolku;

(d) přijímat usnesení Členské schůze;

(e) schvalovat zprávu o hospodaření Spolku;

(f) schvalovat výroční zprávu Spolku;

(g) rozhodnout o zrušení Spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem na návrh Výboru.

6.8. Svolatel zahájí Členskou schůzi v čas určený na pozvánce konstatováním o usnášeníschopnosti Členské schůze. V případě, že je Členská schůze usnášeníschopná, dá Svolatel zvolit orgány Členské schůze, kterými jsou Předsedající, Zapisovatel a Ověřovatel. Zvolený předsedající Členskou schůzi řídí. Podrobnosti voleb a způsobu hlasování může upravit jednací a volební řád Členské schůze. Není-li takový řád přijat, má se za to, že všechny volby jsou tajné a hlasování veřejná, neusnese-li se Členská schůze pro konkrétní případ jinak.

6.9. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

(a) označení toho, kdo zasedání svolal, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal;

(b) datum a místo konání schůze;

(c) přijatá usnesení;

(d) výsledky hlasování;

(e) námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování;

(f) podpisy Zapisovatele a Ověřovatele.

Hlasování Členské schůze

6.10 Členská schůze:

(a) volí členy Výboru a Kontrolní komise nadpoloviční většinou přítomných členů;

(b) přijímá usnesení Členské schůze nadpoloviční většinou přítomných členů;

(c) mění stanovy třípětinovou většinou všech členů;

(d) rozhoduje o návrhu Výboru na zrušení Spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem třípětinovou většinou všech členů.

Hlasování Členské schůze per rollam

6. 11. Členská schůze může na návrh Předsednictva přijímat svá rozhodnutí také per rollam.

6.12. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny a údaj o lhůtě, ve které se má člen Spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.

6.13. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví stanovená většina dle pravidel hlasování během Členské schůze vypočtena ze všech členů Spolku. Rozhodnutí o zrušení Spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem není hlasováním per rollam možné.

6.14. Člen Předsednictva oznámí členům Spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady Spolku ten, kdo usnesení navrhl.

7. Výbor

7.1. Výbor je výkonným orgánem Spolku, odpovědným Členské schůzi.

7.2. Výbor je tvořen lichým počtem členů Spolku, přičemž má 5-7 členů. Počet aktuálně volených členů určí Členská schůze před zahájením vlastní volby s přihlédnutím k celkovému počtu členů Spolku.

7.3. Funkční období členů Výboru podle těchto Stanov je 1 rok, nejdéle však do zvolení Výboru nového. Funkční období členů Výboru se prodlouží v případě, že nedošlo ke zvolení Výboru nového, nejdéle však do nejbližší usnášeníschopné Členské schůze.

7.4. Členy Výboru mohou být pouze studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy či absolventi Právnické fakulty do dvou let od ukončení studia. V případě uplynutí dvou let od ukončení studia člena Výboru je do 3 měsíců svolána Členská schůze, na které se rozhodne o volbě nového člena Výboru. To neplatí, pokud se člen Výboru před zánikem své funkce opět stane studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. K zániku funkce člena Výboru, který přestal být studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, dochází volbou nového člena Výboru. Funkční období nově zvoleného člena končí společně s ostatními členy Výboru.

7.5. Výbor zejména:

(a) volí Předsedu a dva Místopředsedy ze svého středu;

(b) pověřuje Předsednictvo k podpisu smluv vyplývajících z rozhodnutí Výboru;

(c) řídí činnost Spolku v období mezi Členskými schůzemi;

(d) samostatně rozhoduje o věcech Spolku, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu Spolku;

(e) pověřuje jednoho ze svých členů správou financí a majetku spolku, tento pověřený člen je označován jako Finanční správce;

(f) rozhoduje o výši ročních členských příspěvků;

(g) schvaluje rozpočet Spolku navržený Finančním správcem;

(h) rozhoduje o přijetí či vyloučení Člena Spolku;

(i) vede seznam členů Spolku, evidenci zájemců o členství a další seznamy;

(j) vede seznam aktuálních členů volených a nevolených orgánů;

(k) navrhuje zrušení Spolku nebo sloučení s jiným spolkem;

(l) rozhoduje o dalších věcech Spolku, které na ně byly výslovně přeneseny Členskou schůzí.

7.6. Výbor se schází dle své potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce v průběhu akademického roku. O svých jednáních vede Výbor řádné záznamy.

7.7. Výbor je povinen zajistit informovanost členů Spolku o jím přijímaných rozhodnutích.

7.8. Kandidáti na členy Výboru musí podat svoji kandidaturu stávajícímu Výboru nejméně 7 dnů před konáním Členské schůze a ten ji neprodleně rozešle e-mailem členům spolku. Kandidáti se musí Členské schůze zúčastnit a před volbou seznámit Členskou schůzi se svým programem a zodpovědět případné dotazy Členské schůze.

Finanční správce

7.9. Finanční správce:

(a) má podpisové právo k účtu Spolku;

(b) spravuje hotovostní pokladnu a inventář majetku Spolku;

(c) zodpovídá za vedení primárního účetnictví a za vypracování a podání daňového přiznání;

(d) připravuje návrh rámcového rozpočtu na následující rok;

(e) pravidelně informuje Výbor a Předsednictvo o stavu hospodaření;

(f) předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření za uplynulý rok.

7.10. V případě, že Finanční správce odstoupí z funkce během funkčního období nebo Výbor shledá, že Finanční správce neplní své povinnosti vyplývající z těchto Stanov, pověří Výbor jiného člena Výboru touto funkcí, a to na první možné schůzi Výboru.

Hlasování Výboru

7.11. Schůzi Výboru svolává kterýkoliv z jeho členů. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina. Výbor rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou přítomných.

Hlasování Výboru per rollam

7.12. Výbor může přijímat svá rozhodnutí také per rollam, a to e-mailem.

7.13. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví prostá většina všech členů Výboru . Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen Spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny.

7.14. Člen Výboru oznámí členům Spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

7.15. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady Spolku ten, kdo usnesení navrhl.

8. Předsednictvo

8.1. Statutárním orgánem Spolku je Předsednictvo. Každý člen Předsednictva jedná jako statutární orgán samostatně.

8.2. Předsednictvo se skládá z Předsedy a ze dvou Místopředsedů.

8.3. Funkční období Předsednictva je 1 rok, nejdéle však do zvolení nového Předsednictva.

8.4. Funkce člena Předsednictva zaniká, pokud u tohoto člena došlo k zániku funkce člena Výboru. Výbor v takovém případě ze svého středu zvolí nového člena Předsednictva, jehož funkční období končí společně s ostatními členy Předsednictva.

8.5. Dokumenty za Spolek podepisuje každý člen Předsednictva samostatně a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí svůj podpis a slova „člen Předsednictva“, člen Předsednictva může dokument podepsat pouze se souhlasem Výboru neurčí-li stanovy nebo obecně závazné právní předpisy jinak.

8.6. Předsednictvo zejména:

(a) zastupuje Spolek navenek;

(b) přijímá žádosti o přijetí za člena Spolku;

(c) vede o svých jednáních řádné záznamy;

(d) svolává a připravuje zasedání Členské schůze;

(e) vypracovává a předkládá výroční zprávu o činnosti Spolku Členské schůzi;

(f) disponuje podpisovým právem k účtu Spolku;

(g) rozhoduje o dalších věcech Spolku, které na ně byly výslovně přeneseny Výborem nebo Členskou schůzí.

Hlasování Předsednictva

8.7. Předsednictvo rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou všech členů Předsednictva.

Hlasování Předsednictva per rollam

8.8. Předsednictvo může přijímat svá rozhodnutí také per rollam, a to e-mailem.

8.9. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví prostá většina všech členů Předsednictva spolku. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen Spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny.

8.10. Člen Předsednictva, jenž hlasování per rollam navrhl, oznámí členům Spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

9. Kontrolní komise

9.1. Kontrolní komise je hlavním kontrolním orgánem Spolku.

9.2. Kontrolní komise se skládá ze 3 členů.

9.3. Členem Kontrolní komise může být fyzická i právnická osoba, která je členem Spolku.

9.4. Členové Kontrolní komise nemohou být členy jiného voleného orgánu Spolku.

9.5. Kontrolní komise se schází podle své potřeby, přičemž podnět k zasedání může dát kterýkoliv z členů Spolku.

9.6. V případě nesrovnalosti v účetnictví je Kontrolní komise oprávněna vyžádat si potřebné podklady ke kontrole účetnictví Spolku. Výbor je povinen žádosti vyhovět do jednoho měsíce.

Hospodaření Spolku

10.1. Orgány Spolku jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.

10.2. Majetek Spolku spravuje Finanční správce. Spolek má jednotné účetnictví vedené Finančním správcem, rozpočet Spolku schvaluje Výbor.

10.3. Spolek získává prostředky na svoji činnost z:

(a) členských příspěvků,

(b) darů,

(c) dotací,

(d) stipendií,

(e) vedlejší hospodářské činnosti.

11. Zánik Spolku

11.1. Spolek zaniká z těchto právních důvodů:

(a) rozhodnutím Členské schůze o návrhu Výboru na zrušení Spolku nebo sloučení s jiným Spolkem,

(b) z jiných důvodů stanovených zákonem.

(c) O majetkovém vypořádání Spolku rozhoduje Členská schůze. Likvidátora jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje Výbor.

12. Přechodná a závěrečná ustanovení

12.1. Bod 7. 8. se pro volby členů Výboru konané na Členské schůzi, na níž byla tato změna stanov přijata, neužije.